skip to Main Content

KONKURSO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šiame dokumente (toliau – sąlygos) pateikiamos bendrosios fotografijos konkurso „Ober-Haus fotografijų konkursas“ (toliau – konkursas) sąlygos.

1.2. Konkursą organizuoja UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, įmonės kodas 111645042 (toliau – „Ober-Haus“).

1.3. „Ober-Haus“ yra konkurse teikiamų prizų steigėja.

1.4. Konkursas vyksta 2023 m. rugsėjo 26 d. – 2023 m. gruodžio 4 d.

 

 1. DALYVIAI

2.1. Visi fiziniai asmenys, pateikę savo nuotraukas konkursui, šiame dokumente vadinami dalyviais.

2.2. Konkurso dalyvių amžius neribojamas. Fiziniai asmenys jaunesni nei 16 (šešiolikos) metų gali dalyvauti konkurse, pateikdami rašytinį savo teisėto globėjo ir (arba) teisėto atstovo sutikimą.

2.3. „Ober-Haus“ pasilieka teisę paprašyti rašytinio sutikimo, kuris nurodytas anksčiau pateiktame 2.2 punkte, kopijos arba originalo. Jei dokumentas nepateikiamas per 7 (septynias) dienas nuo prašymo, dalyvis diskvalifikuojamas iš konkurso.

2.4. Konkurse gali dalyvauti profesionalūs ir (arba) neprofesionalūs fotografai.

2.5. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.

2.6. „Ober-Haus“ įmonės darbuotojai (įskaitant ir artimus jų šeimos narius) konkurse dalyvauti negali. Artimais šeimos nariais laikomi tėvai, seneliai, vaikai, seserys ir broliai, sutuoktiniai, sutuoktinių vaikai.

2.7. „Ober-Haus“ savo nuožiūra gali automatiškai ir bet kuriuo metu diskvalifikuoti asmenis, kurie neatitinka šiose sąlygose nustatytų reikalavimų ir (arba) pateikia melagingą, netikslią ir (arba) klaidinančią informaciją. Jei apdovanojimas skiriamas tokio asmens pateiktai nuotraukai, šis asmuo neatleidžiamos nuo diskvalifikacijos, o „Ober-Haus“ turi teisę susigrąžinti prizą ir apie tai viešai pranešti konkurso svetainėje.

 

 1. NUOTRAUKOS

3.1. Konkurse priimamos bet kokiais įrenginiais užfiksuotos nuotraukos.

3.2. Nuotraukos konkursui priimamos tik elektroniniu formatu ir tik per www.ohfoto.lt svetainę (toliau – svetainė).

3.3. Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti darytos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (pateikiant nuotrauką konkursui turi būti nurodoma nuotraukos atlikimo vieta).

3.4. Nuotrauka turi būti autoriaus temos „tiltai“ vaizdinė interpretacija.

3.5. Vienas dalyvis gali įkelti vieną nuotrauką.

3.6. Konkursui pateikiama nuotrauka negali būti didesnė nei 10 MB. Nuotraukos turi būti jpg, jpeg arba png formato ir mažiausiai 1600 taškų pločio (jei horizontalus vaizdas) arba 1600 taškų aukščio (jei vertikalus vaizdas).

3.7. Nuotrauka turi būti neskelbta anksčiau viešai. Nuotraukos, kurios anksčiau buvo publikuojamos komerciniais tikslais (žurnaluose, laikraščiuose, reklamose, parodose, svetainėse arba kituose konkursuose) šiame konkurse dalyvauti negali. Tai negalioja nuotraukoms, kurios buvo anksčiau publikuojamos tik asmeniniais tikslais asmeniniuose tinklaraščiuose ir (arba) svetainėse bei dalyvio asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

3.8. Nuotraukos gali būti patobulintos skaitmeniniu būdu: apkirptos, išlygintos, nežymiai pakoreguotos spalvos. Kiti esminiai pakeitimai negalimi, o tokioms nuotraukoms nebus leista dalyvauti konkurse. Draudžiama pridėti ir (arba) pašalinti nuotraukos objektus ar keisti pradinę jos kompoziciją.

3.9. Nuotraukos negali būti nepadorios, iššaukiančios, atvirai seksualios ar kitaip prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.

3.10. Nuotraukose negali būti turinio, pažeidžiančio trečiųjų šalių teises, įskaitant asmens atvaizdą ir teisę į asmens vardą. Jei nuotraukoje vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant nuotrauką konkursui būtų gautas šių asmenų sutikimai dėl tokios nuotraukos su asmens atvaizdu neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) žurnale ir interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie konkursą ar jo reklamą. Jei bet kuris nuotraukoje vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo aukščiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Šiuos sutikimus siųskite adresu „Ober-Haus“ Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius. Sutikimai turi būti pateikti ne vėliau kaip lapkričio 6 d.

3.11. Dalyvis atsako už žalą, jei jo nuotraukos skelbimas ir naudojimas pažeis trečiųjų asmenų teises.

3.12. Nuotraukoms, kurios neatitinka šios sąlygos nurodytų reikalavimų, nebus leista dalyvauti konkurse. Jei apdovanojimas skiriamas tokiai nuotraukai, jai galioja tos pačios pašalinimo iš konkurso sąlygos, o „Ober-Haus“ turi teisę susigrąžinti prizą ir apie tai pranešti viešai savo oficialioje svetainėje.

 

 1. NUOTRAUKŲ PATEIKIMAS

4.1. Norėdamas dalyvauti konkurse, dalyvis konkurso svetainėje, vadovaudamasis visomis svetainėje esančiomis instrukcijomis, turi pateikti reikalingą informaciją ir įkelti nuotrauką.

4.2. Teikdamas paraišką konkurso dalyvis sutinka su taisyklėmis ir užtikrina, kad jo paraiška atitinka visus pateiktus reikalavimus.

4.3. Nuotraukas galima pateikti svetainėje nuo 2023 m. rugsėjo 26 d. iki 2023 m. lapkričio 6 d.

4.4. „Ober-Haus“ pasilieka teisę patikrinti, ar paraiška ir nurodyti duomenys yra teisingi (įskaitant dalyvio tapatybę ir adresą), diskvalifikuoti bet kurią oficialių taisyklių neatitinkančią paraišką.

4.5. Per 72 (septyniasdešimti dvi) valandas po nuotraukos pateikimo, nuotrauka peržiūrima „Ober-Haus“ įgalioto asmens. Peržiūros metu tikrinama, ar dalyvis ir pateikta nuotrauka nepažeidžia jokių šių sąlygų nuostatų.

4.6. Per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas po sėkmingo nuotraukos pateikimo ir peržiūros nuotrauka įkeliama į svetainę.

4.7. „Ober-Haus“ pasilieka teisę pašalinti nuotrauką iš svetainės jau ją paskelbus, jei kyla abejonių ar įtarimų, kad nuotrauka ir (arba) dalyviai neatitinka šių sąlygų nuostatų.

 

 1. BALSAVIMAS

5.1. Balsavimas susideda iš trijų dalių: interneto naudotojų, komisijos, kurią sudaro profesionalūs fotografai, ir „Ober-Haus“ darbuotojų balsavimo.

5.2. Balsai skirstomi tokia proporcija: interneto naudotojų 34 proc., komisijos, kurią sudaro profesionalūs fotografai, 33 proc. ir „Ober-Haus“ darbuotojų 33 proc.

5.3. Interneto naudotojai gali balsuoti už patikusią svetainėje įkeltą nuotrauką. Tai jie gali padaryti socialiniame tinkle „Facebook“ specialiai konkursui sukurtoje galerijoje.

5.3.1. Interneto naudotojų balsavimas vyksta nuo 2023 m. lapkričio 7 d. iki 2023 m. lapkričio 26 d.

5.3.2. Kiekvienas interneto naudotojas gali balsuoti už daugiau nei 1 nuotrauką.

5.3.3 20 (dvidešimčiai) nuotraukų, kurios surinko daugiausia interneto naudotojų balsų, pagal surinktų balsų skaičių priskiriami taškai nuo 1 iki 20.

5.3.4. Jei daugiausia balsų gavusios dvi ar daugiau nuotraukų surenka vienodą balsų skaičių, nugalėtoją išrenka „Ober-Haus“ komisija.

5.3.5. Dalyvis įsipareigoja laikytis sąžiningumo ir nesiekti dirbtinai pakeisti balsavimo rezultatų.

5.4. Konkurso komisiją (toliau – komisija), kurią skiria „Ober-Haus“, sudaro profesionalūs fotografai.

5.4.1. Komisija atrenka 20 (dvidešimt) nuotraukų (nuotraukos gauna po atitinkamą kiekį taškų nuo 1 (už mažiausiai patikusią) iki 20 (už labiausiai patikusią nuotrauką)).

5.4.2. Rinkdama nugalėtojų nuotraukas komisija vertina šias nuotraukos savybes:

 1. meninė vertė;
 2. nuotraukos kokybė;
 3. unikalumas, kūrybingumas.

5.4.3. Komisijos balsavimas įvyks 2023 m. lapkričio 28 d.

5.5. „Ober-Haus“ darbuotojai – visi Lietuvos „Ober-Haus“ biuruose dirbantys asmenys.

5.5.1. „Ober-Haus“ darbuotojai atrenka 20 (dvidešimt) nuotraukų (nuotraukos gauna po atitinkamą kiekį taškų nuo 1 (už mažiausiai patikusią) iki 20 (už labiausiai patikusią nuotrauką)).

5.5.2. „Ober-Haus“ darbuotojai balsuos 2022 m. lapkričio 28 d.

5.6. Komisijos ir „Ober-Haus“ darbuotojų balsai sumuojami kartu su interneto naudotojų balsais – daugiausiai balsų surinkusios 3 (trys) nuotraukos skelbiamos nugalėtojomis. Jei balsų skaičius vienodas, lemiamas sprendimas priimamas  komisijos. Nugalėjusios nuotraukos bus paskelbtos svetainėje 2023 m. gruodžio 4 d.

5.7. Nugalėtojai turi pateikti pirminę originalią (nemodifikuotą) skaitmeninę nuotrauką.

5.8. Tik komisija turi diskrecija nustatyti laimėtoją, todėl teisėjų sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas bei privalomas visais su konkursu susijusiais klausimais.

5.9. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms konkurso organizatorius „Ober-Haus“ pasilieka teisę pildyti laimėtojų atrankos taisykles (apie konkurso sąlygų pakeitimą turi būti pranešama konkurso dalyviams ta pačia tvarka, kuria buvo paskelbtas konkursas). Tokie atvejai gali būti (bet neapsiriboja čia nurodytais variantais): piktybiškai bandant kenkti balsavimui, informacinėmis technologijomis siekiant nulemti balsavimo rezultatus ar kitaip nesąžiningai daryti įtaką atviro balsavimo rezultatams.

 

 1. PRIZAI

7.1. Nugalėtojams skiriami piniginiai prizai (toliau – prizai):

 • 1-osios vietos nugalėtojui 500 Eur
 • 2-osios vietos nugalėtojui 300 Eur
 • 3-iosios vietos nugalėtojui 200 Eur

7.2. Apie laimėjimą kiekvienas nugalėtojas bus informuotas asmeniškai el. paštu arba telefonu.

7.3. Nugalėtojai negali perduoti teisės į prizą trečiosioms šalims.

7.4. Prizai nugalėtojams bus įteikti per 14 (keturiolika) dienų, „Ober-Haus“ gavus visą reikalingą informaciją ir nugalėtojui įvykdžius visas pareigas, kurios apibrėžiamos šiose sąlygose.

7.5. „Ober-Haus“ įgyja teisę sudaryti su konkurso nugalėtojais sutartį dėl sukurto kūrinio panaudojimo ir visų autorinių teisių įgijimo. Nugalėtojas per 14 (keturiolika) dienų po pranešimo apie gautą apdovanojimą „Ober-Haus“ turi pateikti visus duomenis, reikalingus visoms atitinkamoms prizo pervedimo ir mokesčių formoms (vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, tapatybės dokumento numerį). „Ober-Haus“ pasilieka teisę atidėti prizų įteikimą, kol iš nugalėtojo nebus gauta visa reikiama informacija, reikalinga mokesčių grąžinimui parengti.

7.6. Prizas yra įskaitomas atlyginimu ir papildomai organizatorius neturi mokėti už įgyjamas teises.

7.7. Prizai nugalėtojams bus įteikiami pervedant laimėtą sumą. Jei išmokant prizą yra taikomas gyventojų pajamų mokestis, tuomet jis yra papildomai kompensuojamas „Ober-Haus“.

7.8. Jei paskelbus konkurso nugalėtojus, kuris nors nugalėtojas diskvalifikuojamas, šis nugalėtojas turi grąžinti gautą prizą ir padengti visas išlaidas, o prizas anuliuojamas. Diskvalifikacija nesuteikia teisės kitam dalyviui užimti aukštesnę vietą konkurse ir (arba) reikalauti prizų.

7.9. „Ober-Haus“ gali naudoti laimėtojo vardą, pavardę ir jo asmens nuotrauką visais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais interneto svetainėse, konkurso reklamoje, nemokėdamas autorinio atlygio ar negavęs papildomo leidimo.

 

 1. AUTORIŲ TEISĖS

8.1. Konkurso dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.

8.2. Konkurso dalyvis patvirtina, kad autoriaus teisės į darbą nėra apribotos ar suvaržytos trečiųjų šalių teisių ir nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių.

8.3. Konkurso dalyvis patvirtina, kad jam priklauso visos išskirtinės ekonominės autoriaus teisės į darbą, tiksliau teisė naudoti darbą ir disponuoti juo visais įmanomais būdais bei gauti atlygį už darbo naudojimą.

8.4. Pateikdamas nuotrauką konkursui dalyvis suteikia „Ober-Haus“ nemokamą, neatšaukiamą,  neišimtinę licenciją naudoti nuotrauką toliau nurodytais tikslais:

8.4.1. neatlygintinai naudoti nuotraukas visais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje, įskaitant, bet neapsiribojant: atkurti, kopijuoti, platinti, rodyti nuotraukas (nurodant autoriaus vardą ir pavardę) pristatant konkursą ir jį reklamuojant visų tipų žiniasklaidos priemonėse šiuo metu ir kada nors vėliau, demonstruoti galimoje laimėtojų parodoje, spausdinti dalomojoje medžiagoje su rinktinėmis konkurso nuotraukomis, skelbti internete,  atvirlaiškiuose ir atvirutėse.

8.4.2. viso darbo ar jo dalies naudojimui, įskaitant atvejus, kai darbo dalis jungiama su kitais darbais, bet kokia komercinio ar rinkodaros pranešimo forma, ypač pateikiant interneto svetainėje ar socialiniame tinkle bei įtraukiant į rinkodaros ir reklamos medžiagą.

8.5. Pateikdamas nuotrauką konkursui dalyvis įgalioja „Ober-Haus“ naudotis autoriaus teisėmis į darbą, kaip nurodoma anksčiau esančiame 8.1 punkte, tiksliau atlikti darbo pakeitimus ir koregavimus, įskaitant darbo naudojimą dalimis ir darbo jungimą su kitais darbais, darbo ir išvestinių darbų platinimą ir naudojimą nenurodant ant jų dalyvio arba bendraautorių vardų, darbo pateikimą viešai pirmą kartą, darbo naudojimo būdo kontrolę, pretenzijų pareiškimą dėl autoriaus teisių pažeidimo dalyvio ar bendraautorių vardu.

8.6. Pateikdamas nuotrauką konkursui dalyvis sutinka nepateikti šios nuotraukos jokiems kitiems konkursams, kol nebus paskelbti konkurso nugalėtojai. Dalyvis, kuris nesilaiko šio reikalavimo yra automatiškai diskvalifikuojamas iš konkurso.

8.7. Licencija visais anksčiau esančiame 8.4 punkte nurodytais atvejais suteikiama neatlygintinai ir neribotam laikui.

8.8. „Ober-Haus“ gali naudotis ir disponuoti išvestiniais darbais be papildomų dalyvio leidimų.

8.9. Jei dalyvis tampa nugalėtoju, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų sutinka rašytine sutartimi perduoti visas ekonomines autoriaus teises į darbą „Ober-Haus“ visiems žinomiems naudojimo tikslams.

8.10. Dalyvis yra atsakingas už bet kokius darbo autorių teisų pažeidimus. Jei trečioji šalis prieš „Ober-Haus“ pateikia ieškinį, susijusį su kokiu nors darbo autorių teisių pažeidimu, dalyvis kaskart pareikalavus „Ober-Haus“ įsipareigoja atleisti „Ober-Haus“ nuo atsakomybės ar pareigos dalyvauti trečiųjų šalių ieškiniuose dėl autorių teisių pažeidimo ir mokėti kompensaciją šioms trečiosios šalims.

 

 1. DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Dalyvio asmens duomenys pateikiami laisva valia, nors ir yra būtini norint dalyvauti konkurse.

9.2. „Ober-Haus“ yra asmens duomenų, surinktų per konkursą, valdytoja ir apdoroja šiuos asmens duomenis vadovaudamasi toliau nurodytu teisiniu pagrindu ir toliau nurodytais tikslais:

 1. dalyvio asmens duomenys konkurso organizavimo tikslais, vadovaujantis dalyvio sutikimu;
 2. interneto naudotojo asmens duomenys svetainėje (pvz., informacija apie naršymą ir naudojimasis svetaine) siekiant gerinti naudojimąsi svetaine vadovaujantis teisėtu įmonės siekiu tobulinti svetainę ir naudojimąsi ja;
 3. dalyvio asmens duomenys bus apdorojami siekiant įvykdyti mokestines ir apskaitos pareigas;

9.3. Remdamasi šiuo sutikimu, „Ober-Haus“ asmens duomenis gali apdoroti tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei apdorojimas atliekamas remiantis sutikimu, jį galite bet kuriuo metu atšaukti rašant el. paštu adresu info@ohfoto.lt

9.4. Kiek tai reikalaujama pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles, duomenų subjektams suteikiamos visos duomenų subjekto teisės į jų asmens duomenis. Šios teisės apima:

 1. galimybę prašyti prieigos prie asmens duomenų;
 2. galimybę gauti asmens duomenų kopiją;
 3. galimybę pataisyti arba papildyti asmens duomenis;
 4. galimybę ištrinti asmens duomenis;
 5. galimybę apriboti asmens duomenų apdorojimą;
 6. galimybę perduoti asmens duomenis;
 7. galimybę prieštarauti asmens duomenų apdorojimui, kuris vykdomas teisėtais tikslais, ir asmens duomenų apdorojimui, kuris atliekamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.5. Kad būtų įgyvendintos duomenų subjekto teisės, susisiekite su „Ober-Haus“ adresu info@ohfoto.lt

9.6. „Ober-Haus“ duomenų subjekto asmens duomenis saugo tiek, kiek tai būtina tikslams, dėl kurių jie renkamai, įgyvendinti, apsaugoti „Ober-Haus“ teises arba tiek, kiek būtina pagal galiojančius įstatymus. „Ober-Haus“ asmens duomenis gali saugoti 6 mėn.  pasibaigus konkursui.

9.7. „Ober-Haus“ dalyvio asmens duomenis gali perduoti partneriams, kurie kartu organizuoja arba padeda organizuoti konkursą, bei įmonėms, teikiančioms IT priežiūros paslaugas.

Geležinio Vilko g. 18A, 08104 Vilnius
Telefonas: +370 621 86 280
El. paštas: info@ohfoto.lt

UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas
© Visos teisės saugomos 2024